R&P Works
Τι;

ΓΛΩΣΣΑ & ΕΚΦΡΑΣΗ

Η γλώσσα είναι μια ρευστή μορφή επικοινωνίας με ασύλληπτες δυνατότητες έκφρασης, μια γέφυρα που μεταφέρει σκέψεις, πολιτισμούς, νοοτροπίες.

Ποιος;

R&P Works

Υψηλή εξειδίκευση στην μετάφραση τεχνικών, οικονομικών, νομικών και επιχειρησιακών κειμένων στα ελληνικά-γερμανικά-αγγλικά.

Γιατί;

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Δέσμευση στην ποιότητα και την συνέπεια. Προσοχή στην λεπτομέρεια και εστίαση στις ανάγκες των πελατών.
Από το 1996.

Πώς;

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ό,τι αφορά ένα κείμενο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, με γλωσσική αρτιότητα και προσεγμένη επιμέλεια.

 
Όροι χρήσης

Οι ακόλουθοι όροι χρήσης διέπουν την πρόσβασή σας και την χρήση του ιστότοπου www.rpworks.gr και www.patiri.gr, ο οποίος είναι ο διαδικτυακός τόπος του μεταφραστικού γραφείου με τον διακριτικό τίτλο «R&P Works – Translation & projects by Rossana Patiri».

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ /
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το συνολικό περιεχόμενο του ιστότοπου (κείμενα, δεδομένα, σχέδια, γραφικά, εικόνες, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, επωνυμίες, λογότυπα, εμπορικά σήματα, εγγραφές ήχου και βίντεο, εφέ, κλπ.) αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του R&P Works, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Η χρήση των εμπορικών σημάτων του R&P Works χωρίς την ρητή συναίνεση του R&P Works δεν επιτρέπεται. Άλλες επωνυμίες εταιρειών και προϊόντων που εμπεριέχονται στον ιστότοπο και αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγονται μόνο στο πεδίο ευθύνης των σχετικών δικαιούχων.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ / ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Αυτός ο ιστότοπος συνιστά το διαδικτυακό σύστημα επικοινωνίας του R&P Works και προορίζεται για πληροφοριακούς και συναλλακτικούς σκοπούς του R&P Works και για προσωπική χρήση από τους επισκέπτες.
Κατά τη χρήση του ιστότοπου, ο χρήστης πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να απέχει από πράξεις που θίγουν τα συμφέροντα του R&P Works όπως και από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας του R&P Works από κάθε είδους καταχρηστική και παράνομη συμπεριφορά του επισκέπτη του ιστότοπου, το R&P Works απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο χρήστης που οφείλει να αποζημιώνει το R&P Works για κάθε ζημία, απώλεια και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών.
Ο χρήστης φέρει απόλυτη ευθύνη και αναλαμβάνει τον κίνδυνο για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο και θα εκτιμήσει την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών του ιστότοπου. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνει, επιχειρηματικές ή άλλες, βάσει των πληροφοριών του ιστότοπου και για έμμεσες ή άμεσες ζημίες που μπορεί να υποστεί από τη χρήση των πληροφοριών που διατίθενται μέσω του ιστότοπου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το R&P Works επιδιώκει στον μέγιστο δυνατό βαθμό την βέλτιστη λειτουργία, την διαθεσιμότητα και την χρονική εγγύτητα του ιστότοπου, χωρίς ωστόσο να εγγυάται και να ευθύνεται για την σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία, την συνεχή διαθεσιμότητα του περιεχομένου του ιστότοπου, την καταλληλότητα των προγραμμάτων και του λογισμικού και την απαλλαγή από ιούς, άλλα επιβλαβή στοιχεία ή σφάλματα. Το ίδιο ισχύει και για πληροφορίες και υλικό που διαθέτουν τρίτοι μέσω του ιστότοπου.
 
Το R&P Works δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη λόγω προσβολής από ιούς, απώλειας δεδομένων ή ανεπίτρεπτων επεμβάσεων τρίτων σε αρχεία ή πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου και τις σχετικές δαπάνες αποκατάστασης αναλαμβάνει ο χρήστης, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εξοπλισμό του συστήματός του με προγράμματα προστασίας από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία.
Ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους που οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ιστοσελίδες τους. Το R&P Works δεν φέρει καμία άμεση ή έμμεση ευθύνη για την διαθεσιμότητα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων, ούτε και για ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την επίσκεψη ή την χρήση τους ή από συναλλαγές που πραγματοποιήσει ο χρήστης κατά την χρήση τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ /
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επίσκεψη στον ιστότοπο και η χρήση του ιστότοπου δεν προϋποθέτει την καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Το R&P Works χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για την επικοινωνία μας μαζί του και για την παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών μας.
Το R&P Works διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του χρήστη και δεν πρόκειται να τα διαβιβάσει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο λόγω σχετικών νομικών διατάξεων ή δικαστικών και νομικών διαδικασιών.
Κατά την χρήση του ιστότοπου ενδέχεται να συλλέγονται μη προσωπικές πληροφορίες για στατιστικούς λόγους ή για λόγους βελτίωσης του ιστότοπου, όπως ο τύπος του προγράμματος πλοήγησης, ο πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών, το είδος του υπολογιστή ή το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο χρήστης, μέσω τεχνολογιών όπως τα cookies και οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίζει τον διακομιστή του ώστε να αποκλείει την χρήση cookies, ωστόσο αυτό μπορεί να συνεπάγεται περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, χρήσεις και υπηρεσίες του ιστότοπου.
Ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους που οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ιστοσελίδες τους και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρούν.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οποιαδήποτε διαφορά, η οποία ενδεχομένως προκύψει μεταξύ των χρηστών του ιστότοπου και των υπηρεσιών του R&P Works, υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών της Ελλάδας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ανά πάσα στιγμή τους αναφερόμενους όρους χρήσης και το περιεχόμενο του ιστότοπου με ισχύ για το μέλλον, χωρίς να δεσμευόμαστε από υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης του χρήστη. Καμία τροποποίηση των όρων χρήσης του ιστότοπου δεν θα θεωρείται έγκυρη, αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει συμπεριληφθεί στους όρους χρήσης.

Το R&P Works διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός του, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητώς σε αυτούς τους όρους χρήσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
R&P Works – Translation & projects by Rossana Patiri
Ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μετάφρασης, επιμέλειας κειμένου, ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, τοπικοποίησης λογισμικού, υποτιτλισμού, με κατοχυρωμένη εμπορική επωνυμία και έδρα Ιωαννίνων 3, 13231 Πετρούπολη, Αττική

Επικοινωνία:
0030­ 210 5017311

Νομικά υπεύθυνη:
Ροσσάνα Πατίρη
MBA • BΑ in German Studies

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας.

... γιατί η ΓΛΩΣΣΑ είναι ΤΕΧΝΗ
  • ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  • ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
  • ΣΥΝΕΠΕΙΑ
  •  
  • PEM blank

0030 ­ 210 5017311

 

 

R&P Works blank

Το R&P Works έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο της γλώσσας. Με δέσμευση στην ποιότητα, συνέπεια και προσοχή στην λεπτομέρεια, παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης και επεξεργασίας κειμένου αντιμετωπίζοντας κάθε έργο ως ένα εύπλαστο δημιούργημα. Γιατί η γλώσσα είναι τέχνη.

This page is intended to be viewed online and may not be printed. Please view this page at www.rpworks.gr